Rekonštrukcia centrálnej sterilizácie, pracovisko Rastislavova ul. monoblok

Rekonštrukcia VZT a chladenia. Prevádzka počas rekonštrukcie prerušená.   FNLP Košice